Tietosuojaseloste

JUOKSUTAPAHTUMIEN OSALLISTUJA- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Suomen Urheiluliitto ry / Naisten Kymppi tapahtuma
Valimotie 10, 00380 Helsinki

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

Suomen Urheiluliitto ry / Tietosuoja 
Valimotie 10, 00380 Helsinki 
naistenkymppi@sul.fi

3. REKISTERIN NIMI

Suomen Urheiluliiton juoksutapahtumien osallistuja- ja markkinointirekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on ilmoittautumisen yhteydessä rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn välille syntyvä sopimus, asiakassuhde (rekisterinpitäjän oikeutettu etu) ja/tai henkilön antama suostumus.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, ja suostumuksen antaneille henkilöille tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja sen kohdentaminen. Tulostietoja, joissa esiintyy myös asiakkaan nimi, seura, ikäluokka sekä juoksutulos, voidaan julkaista Rekisterinpitäjän internetsivuilla ja luovuttaa tilastointia varten.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, postiosoite, puhelinnumero, kansalaisuus, sukupuoli, seura tai korkeakoulu, t-paidan koko, tavoiteaika ja hyväntekeväisyysjärjestö
  • Tarvittavat tiedot rekisteröidyn suostumuksesta, asiakassuhteesta tai muusta asiallisesta yhteydestä
  • Tiedot rekisteröidylle lähetetyistä viesteistä
  • Tiedot asiakassuhteen sisällöstä, ostetuista palveluista ja maksutapahtumista
  • Tiedot juoksutapahtumissa saavutetuista tuloksista
  • Tiedot sarjoihin tai joukkueisiin osallistumisesta

7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, palautuskortilla tai muulla vastaavalla tavalla. Tiedot voidaan antaa myös käytettäessä rekisterinpitäjän palveluita tai muita rekistereitä.

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKAT

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT 

Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi tietoja voivat käsitellä myös kolmannet osapuolet, joille rekisterinpitäjä on ulkoistanut henkilötietojen käsittelyn voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, jolloin rekisterinpitäjä takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

Tietojanne ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietojanne ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti.  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto
Jos digitaaliseen muotoon tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään valvotussa tilassa ja siten, että vain rekisterinpitäjällä on aineiston käyttöoikeus.

ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri sijaitsee OnReg-palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja OnReg-palvelun pääkäyttäjä. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on tietojen käyttöoikeus.

13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä rekisteröidyille. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.